【CIDA】- 第49屆年會暨第23屆第2次會員大會 開會通知

時 間:106年3月8日(星期三)13:00 ~ 15:00
地 點:市長官邸藝文沙龍 - 表演廳
          (台北市中正區徐州路46號)
 

10:50-13:00  CIDA承辦國家發展委員會「設計翻轉‧地方創生」計畫
示範計畫成果發表會暨論壇 (自由參加)
------------- -------------------------------------------------------------
13:00-14:00 辦理會員報到 / 餐敘輕食
14:00-15:00 會員大會開始
  宣佈到場人數,貴賓介紹
  主席致詞,貴賓致詞
  理事會全年度工作報告
  監事會財務監察報告
  提案討論
  臨時動議
  頒贈感謝狀
15:00 賦歸 ‧ 珍重再見